Thâm niên

Tháng Tám 31, 2015 3:09 chiều
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ LƯƠNG CƠ BẢN NC THƯỜNG thực lĩnh
1 Nguyễn Thị Hồng TP 29000 25 200000 925000
2 Lê Thu Thuỷ NV 25000 24 100000 700000
3 Nguyễn Thị Thuỷ PP 29000 26 200000 954000
4 Nguyễn Thị Hằng KT 28000 25 200000 900000
5 Trần Mai Quý NV 35000 28 300000 1280000
6 Bùi Thị Phượng NV 29000 25 200000 925000
7 Phạm Thị Hương NV 35000 29 300000 1315000